listopad 27

Andrzejki w klasach I-III

317308679_810955060191777_5756794777686288653_nAndrzejki są wspaniałą okazją do dobrej zabawy a jednocześnie źródłem szacunku dla tradycji i obrzędów ludowych. Wróżby pobudzają wyobraźnię dziecięcą, uczą kreatywności, pozwalają oderwać się od rzeczywistości i przenieść w świat marzeń i fantazji. I tak właśnie było też w naszej szkole. Continue reading

listopad 27

Uwaga! Próbny egzamin ósmoklasisty

Próbny egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach od 30 listopada
do 2 grudnia 2022 r. w następującej kolejności:
– 30 listopada – język polski
– 1 grudnia – matematyka
– 2 grudnia – język angielski

Ósmoklasistom życzymy powodzenia, a młodszych uczniów prosimy o zachowanie ciszy w trakcie trwania egzaminu.

listopad 16

Narodowe Święto Niepodległości

??????????„Wolność kocham i rozumiem
Wolności oddać nie umiem…”
Narodowe Święto Niepodległości – to polskie święto obchodzone co roku 11 listopada dla upamiętnienia Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Z tej okazji dnia 10 listopada 2022r. odbyła się w naszej szkole akademia przygotowana przez uczniów z kasy VI i VIII oraz dwie uczennice z klasy V i VII, które odpowiedzialne były za oprawę muzyczną uroczystości.  Continue reading

listopad 14

Podsumowanie akcji charytatywnej Kredkobranie

kredkobranieW roku szkolnym 2022/2023 ponownie wzięliśmy udział w akcji charytatywnej Kredkobranie, której głównym organizatorem jest krakowska Fundacja Ignatianum. Zbieraliśmy przybory szkolne oraz artykuły plastyczne dla ubogich dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia mieszkających na Kresach. W naszej szkole Kredkobranie koordynowali: pedagog szkolny oraz Szkolne Koło Wolontariatu, którzy policzyli i spakowali dary oraz spisali stosowne protokoły. Continue reading

listopad 10

Ważna informacja dla Rodziców!!!

W  związku z zaleceniami Kuratorium Oświaty w Krakowie- Delegatura Nowy Sącz po przeprowadzonej    kontroli doraźnej w dniu 24 i 26.10.2022r., Dyrektor Szkoły wprowadza z dniem 14.11.2022r. (poniedziałek) Procedury przyprowadzania i odbierania dzieci. Procedury zostają podane do publicznej wiadomości przez dziennik elektroniczny szkoły, stronę główną www.sp1lubomierz.pl – aktualności oraz w zakładce dokumenty szkolne. Powyższe procedury zostały ustalone z Radą Rodziców działająca przy SP nr 1 im. św. Józefa w Lubomierzu.

PROCEDURY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI
w Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Józefa w Lubomierzu

Rodzice (prawni opiekunowie):

  • przyprowadzają i odbierają dzieci w ustalonych godzinach,
  • upoważniają inne osoby do odbierania dzieci z przedszkola/szkoły,
  • odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci do momentu przekazania ich pod opiekę pracowników szkoły oraz w czasie drogi powrotnej dziecka ze szkoły do domu.

Nauczyciele:

  • przyjmują upoważnienia rodziców do odbierania dzieci przez inne osoby,
  • przekazują listę osób upoważnionych do odbioru dziecka wraz z danymi wszystkim uczącym dziecko nauczycielom,
  • w razie najmniejszych wątpliwości sprawdzają zgodność danych osoby odbierającej dziecko ze szkoły z dokumentem tożsamości
  • odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci od momentu rozpoczęcia zajęć do chwili odebrania ich przez rodzica lub osobę upoważnioną.

1. Przyprowadzanie dzieci do szkoły:

1.Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły i ze szkoły odpowiadają rodzice.

2.Rodzice mają obowiązek przyprowadzić do szkoły dziecko zdrowe. Wszelkie dolegliwości dziecka są zobowiązani zgłaszać nauczycielowi i udzielić wyczerpujących informacji na ten temat.

3. Rodzice odprowadzają dzieci szkolne do wejścia głównego budynku szkoły/ nr 1 i przekazują je pod opiekę nauczycieli dyżurujących.

4.Rodzice dzieci z oddziałów przedszkolnych wprowadzają dzieci do szkoły drugim wejściem /nr 2 i wchodzą z nimi do szatni w celu ich przebrania. Po wyjściu z szatni opiekę nad dziećmi przejmuje pomoc nauczyciela, która jest odpowiedzialna za odprowadzenie ich do odpowiednich sal.

2. Odbieranie dzieci ze szkoły:

1. Uczniowie którzy ukończyli 7 rok życia po zakończonych lekcjach mogą opuszczać budynek szkoły samodzielnie. Rodzice, których dziecko samodzielnie wraca ze szkoły do domu, ponoszą całkowitą odpowiedzialność ze jego bezpieczeństwo w tym czasie.

2.Uczniowie i dzieci powinny być odbierane ze szkoły po zakończonych lekcjach/zajęciach zgodnie z tygodniowym podziałem godzin/zajęć.

3.Rodzice oczekują na dzieci szkolne przed budynkiem szkoły. Nie dopuszcza się wchodzenia rodziców na teren szkoły.

4. Dzieci z oddziałów przedszkolnych są odbierane przez rodziców od pracownika – pomocy nauczyciela w przestrzeni wydzielonej dla oddziałów przedszkolnych.

5.Wydanie dziecka innym osobom niż rodzice może nastąpić tylko w przypadku pisemnego upoważnienia do odbioru dziecka, podpisanego przez rodziców .

6.Wychowawcy oraz nauczyciel świetlicy, posiadają listy osób upoważnionych do odbioru dzieci z danej klasy.

7.Nauczyciel w razie najmniejszych wątpliwości ma obowiązek sprawdzić zgodność danych osoby odbierającej dziecko ze szkoły z dokumentem tożsamości.

8.Jeżeli okaże się, że dane nie są zgodne, nauczyciel powiadamia rodziców i dyrektora szkoły oraz nie wydaje dziecka do wyjaśnienia sprawy.

9.Gdy dziecko jest odbierane z boiska szkolnego, wymaga się od rodziców lub upoważnionej przez nich osoby, aby podeszli razem z dzieckiem do nauczyciela i zgłosili jego odebranie.

10.Rodzice są zobowiązani przekazać aktualne numery telefonów nauczycielowi.

11.Nauczyciele sprawują opiekę nad dzieckiem od chwili przyjęcia go od osoby przyprowadzającej aż do momentu przekazania dziecka rodzicom czy też upoważnionej osobie.

12.O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze szkoły rodzice są zobowiązani powiadomić wychowawcę pisemnie (z uwzględnieniem daty, od której obowiązywać ma zmiana, wskazania samej zmiany oraz własnoręcznym podpisem).

3. Postępowanie w sytuacji nieodebrania dziecka ze szkoły lub zgłoszenia się po dziecko osoby niemogącej sprawować opieki:

1.W przypadku braku możliwości odebrania dziecka ze szkoły w wyznaczonym przedziale czasowym rodzice są zobowiązani do telefonicznego poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia innego sposobu odebrania dziecka.

2.W wypadku, gdy dziecko nie zastanie odebrane do godziny po zakończonych planowo lekcjach/zajęciach nauczyciel próbuje nawiązać kontakt telefoniczny w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

3.W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczyciel powiadamia o zaistniałej sytuacji dyrektora szkoły, a ten najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami.

4.Dalsze czynności związane ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem podejmuje policja.

4.Postępowanie w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że dziecko ze szkoły odbiera rodzic lub upoważniona przez niego osoba będąca pod wpływem alkoholu lub środków odurzających:

1.Nauczyciel stanowczo odmawia wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko wskazuje, że jest pod wpływem alkoholu lub gdy ta osoba zachowuje się agresywnie i nie jest w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.

2.Nauczyciel wzywa drugiego rodzica do odbioru dziecka oraz powiadamia dyrektora. Jeżeli nieobecność drugiego rodzica się przedłuża (po godzinach pracy szkoły) dyrektor placówki powiadamia policję.

3.Po zdarzeniu psycholog/pedagog przeprowadza rozmowę z rodzicami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania zasad określonych w niniejszych procedurach. O wynikach rozmowy nauczyciel specjalista informuje dyrektora szkoły.

5.Postępowanie w przypadku odbierania dziecka ze szkoły przez rodziców rozwiedzionych lub żyjących w separacji

1.Nauczyciel wydaje dziecko każdemu z rodziców, jeśli zachowali prawa rodzicielskie, o ile postanowienie sądu nie stanowi inaczej.

2.Jeżeli do szkoły zostanie dostarczone postanowienie sądu o sposobie sprawowania przez rodziców opieki nad dzieckiem, nauczyciel postępuje zgodnie z tym postanowieniem.

3.O każdej próbie odebrania dziecka przez rodzica nieuprawnionego do odbioru nauczyciel powiadamia dyrektora szkoły i rodzica sprawującego opiekę nad dzieckiem.

4.W sytuacji kryzysowej, np. kłótnie rodziców, wyrywanie sobie dziecka itp. dyrektor powiadamia policję.

listopad 6

W otoczeniu drzew i krzewów

IMG_9532W obecnym zabieganym czasie, pełnym wirtualnych bodźców, nawet najmłodszy potrzebuje odskoczni i wytchnienia. Kontakt z przyrodą to wspaniała okazja, by wyciszyć emocje, poprawić samopoczucie i nastrój. Mamy to szczęście, że w naszej miejscowości przyroda jest na wyciągnięcie ręki i w każdej chwili można się nią cieszyć. Continue reading

listopad 3

Wycieczka do Pszczyny

???????????????????????????????27 października br. 48 uczniów z klas IV-VIII wzięli udział w wycieczce do Pszczyny. Pierwszym punktem zwiedzania była Pokazowa Zagroda Żubrów, znajdująca się na terenie zabytkowego Parku Pszczyńskiego. Podczas spaceru po zagrodzie uczniowie mogli obserwować zarówno żubry, jak również przedstawicieli innych gatunków, takich jak: jelenie, daniele, sarny, osiołki, kozy, owce, barany, gęsi i pawie. Continue reading