Październik 2

Rys historyczny

Szkoła nr 1 w Lubomierzu została zapoczątkowana w 1904 roku.
Nie było budynku szkolnego, dzieci uczyły się w wynajętych salach , u mieszkańców wsi na osiedlu Złydachy i Cyrki, natomiast w latach 1925 do 1926 – u Dudy i na Królewskiej Górze.
Przed rokiem 1935 jest już notatka o istnieniu budynku szkolnego na osiedlu Guzary.
W latach 1945 do1946 szkoła nr 1 w Lubomierzu przyjmuje dzieci z dwóch pozostałych szkół ( nr 2 i nr 3 ) do klasy V- VI ze względu na to , że jest najobszerniejszą szkołą we wsi Lubomierz. Lata powojenne są czasem ciągłych starań o poprawę bazy szkolnej i stworzenie godnych warunków do normalnej nauki.
W roku 1960 kierownikiem szkoły zostaje Stefan Gancarczyk, a w skład grona pedagogicznego wchodzi jeszcze 4 innych nauczycieli. Nauka dzieci odbywa się w budynku odnowionej (pomalowanej) szkoły, ale także w wynajmowanym pomieszczeniu u wiejskiego gospodarza.
Z zapisów wynika , że p. Stefan Gancarczyk pełnił funkcję kierownika szkoły do 1971 roku.
W styczniu 1971 roku zostaje oddana do użytku nowo wybudowana szkoła nr 3 na Rzekach. Stanowisko kierownika obejmuje p. Andrzej Skirliński.
Szkole nr 1(przy Kościele) obniża się stopień organizacyjny do klasy VI, ponadto zabiera się jej numer 1, który otrzymuje nowa szkoła na Rzekach wybudowana w latach realizacji hasła „1000 szkół na tysiąclecie”. Stary budynek szkolny zostaje określany pojęciem szkoły B.
Kolejne lata nie wnoszą nic nowego do historii dawnej jedynki, poza zmianą na stanowisku dyrektora szkoły na Rzekach. W roku szkolnym 1974/75 te funkcję pełni Maria Rzeczyca , a w latach 1975 – 1977- Józef Nowak.
Przełom przychodzi w roku szkolnym 1977/1978 , kiedy dyrektorem zostaje Kazimierz Bugajski, a ze starego budynku nr 1 tworzy się Punkt Filialny nr 1 Zbiorczej Szkoły Podstawowej w Lubomierzu i powołuje się kierownika tejże filii w osobie Marii Bugajskiej.
Dzięki staraniom dyrektora Kazimierza Bugajskiego zapada decyzja o przeprowadzeniu remontu starego, mocno zniszczonego budynku szkolnego.
W roku szkolnym 1984/85 następują zmiany organizacyjne- zlikwidowano zbiorcze szkoły, a dotychczasowy Punkt Filialny nr 1 w Lubomierzu staje się samodzielną Szkołą Podstawową nr 3 z dyrektorem szkoły, funkcję tę powierzono p. Marii Bugajskiej.
W czerwcu 1990 roku w Szkole odbyło się uroczyste nadanie placówce imienia Jana Brzechwy.
Stan ten nie trwa jednak długo bowiem już w roku szkolnym 1991/92 rada pedagogiczna wraz z rodzicami podejmuje intensywne działania mające na celu przywrócenie dawnego przedwojennego numeru i imienia szkole.
Starania zostają uwieńczone sukcesem i decyzją Kuratora Oświaty szkoła otrzymuje dawny numer i imię tj. Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Józefa w Lubomierzu.
Kolejny sukces to zwiększenie stopnia organizacyjnego do klasy V w roku szkolnym 1993/1994.
Natomiast pełnia szczęścia dla mieszkańców środkowego Lubomierza następuje 19 października 1995 r. kiedy to oddano do użytku nowo wybudowany budynek szkolny. Jest to przełomowy moment dla dzieci z najliczniejszego obwodu szkolnego. Pomimo, że najwięcej dzieci rodziło się w środkowym Lubomierzu, ta część wioski musiała najdłużej czekać na godne warunki bazowo-lokalowe. Funkcję dyrektora nadal pełni p.Maria Bugajska. Szkole przywraca się najwyższy stopień organizacyjny-dzieci kontynuują naukę od klasy zero po ósmą klasę. W placówce zachodzi wiele znaczących zmian, które pozytywnie wpływają na całe środowisko lokalne.
W 1999 roku zostaje wprowadzona reforma oświatowa, która wywiera znaczący wpływ na działalność szkoły. W tym samym roku konkurs na dyrektora szkoły wygrywa Jadwiga Baran-Stożek. Musi zmierzyć się z nowymi wyzwaniami podyktowanymi reformą oraz zachodzącymi zmianami społeczno-gospodarczymi.
Tworzy pracownię komputerową, centrum biblioteczne, świetlicę, dobudowuje prysznice, uruchamia stołówkę szkolną. Wyposaża szkołę w nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne-Internet, fax, ksero, monitoring. Przy szkole rozpoczyna działalność zespół regionalny. Dyrektor pozyskuje nauczycieli z pełnymi kwalifikacjami do nauczania przedmiotów: informatyki, przyrody, sztuki. Nawiązuje współpracę z kontrahentami i zyskuje nowych darczyńców. W okresie wakacji i ferii zimowych wynajmuje budynek pod wypoczynek, w szczególności dla oaz katolickich.
Wspomniana wyżej reforma wprowadza również gimnazja, natomiast Szkołę Podstawową przekształca w sześcioklasową, po ukończeniu której, uczniowie dalszą swą edukację kontynuują w Gimnazjum nr 4 w Mszanie Górnej.
W tym reorganizacyjnym okresie środkowy Lubomierz czyni starania, aby młodzież z trzech szkół podstawowych mogła kontynuować naukę w swojej rodzinnej wsi, jednak zapadają inne decyzje.
Przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lubomierzu zaczyna swoją działalność Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Lubomierza, którego prezesem zostaje p. Józef Pajdzik.
Pomimo wielu pozytywnych działań w Lubomierzu następują zmiany. W 2004 roku Organ Prowadzący szkoły w Gminie Mszana Dolna likwiduje Szkołę Podstawową nr 3 im.św. Franciszaka z Asyżu w Lubomierzu-Rzekach. Na tej bazie zostaje utworzony Dom Seniora „Pod Jaworzynką”.
15.01.2005 roku Szkoła Podstawowa nr1 obchodzi 100-lecie istnienia szkoły w Lubomierzu. Z tej okazji zostaje szkole nadany sztandar ufundowany przez rodziców.
Lubomirska „Jedynka” coraz mocniej zaznacza swoją obecność na rynku edukacyjnym Gminy. W tym samym roku zostaje zlikwidowana stara, drewniana szkoła (obok kościoła), w której do 1995 roku uczyły się dzieci z obwodu „Jedynki”.
W miejscu rozebranego budynku zostaje utworzony parking samochodowy na potrzebę całego społeczeństwa wsi.
Po przejęciu dzieci z byłej SP Nr 3 na Rzekach w „Jedynce” robi się ciasno. W związku z tym dyrektor Jadwiga Baran-Stożek podejmuje dyplomatyczne rozmowy w sprawie rozbudowy szkoły. W wyniku wzmożonych działań społeczności szkolnej, a w szczególności p.Dyrektor, sołtysa i zarazem radnego p.Piotra Dola, a także radnej p. Stefani Wojciarczyk. 04.10.2007 roku ruszają pierwsze prace związane z rozbudową Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubomierzu. Po niespełna dwóch latach 19.09.2009 roku następuje uroczyste oddanie do użytku nowo wybudowanej części dydaktycznej – 4 sal lekcyjnych, pełnowymiarowej sali gimnastycznej z widownią , zaplecza socjalnego i sportowego. Poświęcenia obiektu dokonuje ks. kardynał Stanisław Dziwisz. W 2010 roku zostaje oddane do użytku boisko do gier sportowych oraz plac zabaw dla dzieci w wieku młodszym. W całości zostaje zagospodarowany teren wokół szkoły poprzez obsadzenie krzewami. W placówce funkcjonuje „miejsce zabaw dla małych dzieci”. Montuje się również windę dla osób niepełnosprawnych.
W SP Nr 1 realizuje się różnorakie projekty edukacyjne, również z udziałem środków unijnych. Uczniowie mają do wyboru gamę różnorodnych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Przy szkole działa Uczniowski Klub Sportowy, w ramach którego istnieje m.in. sekcja taneczna. Działający przy szkole oddział przedszkolny obejmuje swą opieką oprócz dzieci sześcioletnich także pięcioletnie i młodsze. Uczniowie klas I-VI uczą się obowiązkowo języka angielskiego. Obowiązek ten p. Dyrektor rozszerza również na oddziały przedszkolne.
Pomimo, że SP nr 1 w Lubomierzu w ostatnich 20 latach przeszłą całkowitą metamorfozę dyrektor p. Jadwiga Baran –Stożek już planuje dalekosiężne działania związane z funkcjonowaniem placówki na najbliższe lata. Koncepcję tę prezentuje 29.04 2014 roku komisji konkursowej w Urzędzie Gminy Mszana Dolna, zyskuje ich aprobatę i jednocześnie uzyskuje akceptację na stanowisko dyrektora na kolejną kadencję.