październik 2

Rys historyczny

Szkoła nr 1 w Lubomierzu rozpoczyna swoją działalność w 1904 roku.
Nie istnieje wówczas żaden budynek szkolny, dzieci uczą się w wynajętych salach u mieszkańców wsi – na osiedlu Złydachy i Cyrki, natomiast w latach 1925 do 1926 – u Dudy i na Królewskiej Górze.
O istnieniu budynku szkolnego na osiedlu Guzary mówi już notatka, zapisana przed rokiem 1935.
W latach 1945 do 1946 Szkoła nr 1 w Lubomierzu przyjmuje dzieci z dwóch pozostałych szkół ( nr 2 i nr 3 ) do klasy V- VI ze względu na to, że jest najobszerniejszą szkołą we wsi Lubomierz. Lata powojenne są czasem ciągłych starań o poprawę bazy szkolnej i stworzenie godnych warunków do normalnej nauki.
W roku 1960 kierownikiem szkoły zostaje Stefan Gancarczyk, a w skład grona pedagogicznego wchodzi jeszcze czworo innych nauczycieli. Nauka dzieci odbywa się w budynku odnowionej szkoły, ale także w wynajmowanym pomieszczeniu u wiejskiego gospodarza.
Z zapisów wynika, że p. Stefan Gancarczyk pełni funkcję kierownika szkoły do 1971 roku.
W styczniu 1971 roku zostaje oddany do użytku nowy budynek na Rzekach. Stanowisko kierownika obejmuje p. Andrzej Skirliński.
Szkole Podstawowej nr 1 obniża się stopień organizacyjny do klasy VI, ponadto zabiera się jej numer, który otrzymuje nowa szkoła na Rzekach, wybudowana w latach realizacji hasła „1000 szkół na tysiąclecie”. Stary budynek otrzymuje nazwę – Szkoła B.
Kolejne lata nie wnoszą nic nowego do historii dawnej „Jedynki”, poza zmianą na stanowisku dyrektora szkoły na Rzekach. W roku szkolnym 1974/1975 tę funkcję pełni p. Maria Rzeczyca, a w latach 1975 – 1977- p. Józef Nowak.
Przełom przynosi rok szkolny 1977/1978, kiedy dyrektorem zostaje p. Kazimierz Bugajski, a ze starego budynku na Rzekach tworzy się Punkt Filialny nr 1 Zbiorczej Szkoły Podstawowej w Lubomierzu i powołuje się kierownika tejże filii w osobie p. Marii Bugajskiej.
Dzięki staraniom dyrektora p. Kazimierza Bugajskiego zapada decyzja o przeprowadzeniu remontu starego, mocno zniszczonego budynku szkolnego.
W roku szkolnym 1984/1985 następują zmiany organizacyjne – likwiduje się zbiorcze szkoły, a dotychczasowy Punkt Filialny nr 1 w Lubomierzu staje się samodzielną Szkołą Podstawową nr 3, funkcję Dyrektora otrzymuje p. Marii Bugajska.
W czerwcu 1990 roku ma miejsce uroczyste nadanie placówce imienia Jana Brzechwy.
Stan ten nie trwa jednak długo, bowiem już w roku szkolnym 1991/1992 Rada Pedagogiczna wraz z Rodzicami podejmuje intensywne działania mające na celu przywrócenie dawnego przedwojennego numeru i imienia szkole.
Starania są uwieńczone sukcesem i decyzją Kuratora Oświaty, szkoła otrzymuje dawny numer i imię tj. Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Józefa w Lubomierzu.
Kolejny sukces to zwiększenie stopnia organizacyjnego do klasy V w roku szkolnym 1993/1994.
Natomiast pełen sukces zostaje osiągnięty 19 października 1995 roku, kiedy to oddaje się do użytku nowo wybudowany budynek szkolny. Jest to przełomowy moment dla dzieci z najliczniejszego obwodu szkolnego. Funkcję dyrektora nadal pełni p. Maria Bugajska. Szkole przywraca się najwyższy stopień organizacyjny – dzieci kontynuują naukę od klasy zero po  klasę ósmą. W placówce zachodzi wiele znaczących zmian, które pozytywnie wpływają na całe środowisko lokalne.
W 1999 roku zostaje wprowadzona reforma oświatowa, która wywiera znaczący wpływ na działalność szkoły. W tym samym roku konkurs na dyrektora szkoły wygrywa Jadwiga Baran-Stożek. Musi zmierzyć się z nowymi wyzwaniami podyktowanymi reformą oraz zachodzącymi zmianami społeczno-gospodarczymi.
Reforma wprowadza gimnazja, natomiast szkołę podstawową przekształca w sześcioklasową, po ukończeniu której, uczniowie dalszą swą edukację kontynuują w Gimnazjum nr 4 w Mszanie Górnej.
W 2004 roku Organ Prowadzący szkoły w Gminie Mszana Dolna likwiduje Szkołę Podstawową nr 3 im. św. Franciszka z Asyżu w Lubomierzu-Rzekach, a uczniowie kontynuują edukację w Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Józefa w Lubomierzu. 15 stycznia 2005 roku szkoła obchodzi 100-lecie istnienia. Z tej okazji placówce zostaje nadany sztandar ufundowany przez rodziców.
W tym samym roku zostaje zlikwidowana stara, drewniana szkoła (obok kościoła), w której do 1995 roku uczyły się dzieci z obwodu „Jedynki”.
W 2007 roku dyrektor Jadwiga Baran-Stożek podejmuje dyplomatyczne rozmowy w sprawie rozbudowy szkoły. W wyniku wzmożonych działań społeczności szkolnej, a w szczególności p. Dyrektor, sołtysa i zarazem radnego p. Piotra Dolla, a także radnej p. Stefanii Wojciarczyk, 4 października 2007 roku ruszają pierwsze prace związane z rozbudową Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubomierzu. Po niespełna dwóch latach, 19 września 2009 roku, następuje uroczyste oddanie do użytku nowo wybudowanej części dydaktycznej, pełnowymiarowej sali gimnastycznej z widownią , zaplecza socjalnego i sportowego. Poświęcenia obiektu dokonuje ks. kardynał Stanisław Dziwisz. W 2010 roku zostaje oddane do użytku boisko do gier sportowych oraz plac zabaw dla dzieci w wieku młodszym.

Pani Jadwiga Baran – Stożek nadal sprawuje funkcję Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubomierzu, w dalszym ciągu prężnie działając na rynku edukacyjnym naszego regionu.

Obecnie szkoła jest nowoczesną i nieustannie rozwijającą placówką spełniającą oczekiwania całej społeczności Lubomierza.